ใบสมัครพระสอนศีลธรรม

เลขประจำตัวประชาชน *
เลขที่หนังสือสุทธิ
สมณศักดิ์
ชื่อ *
ตัวอย่างเช่น พระขวัญตระกูล, พระมหาขวัญตระกูล, พระครูสุธีปัญญาวุธ เป็นต้น
ฉายา *
นามสกุล *
เกิดวันที่
วัน: เดือน: ปี:
อายุ
พรรษา
E-mail
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
Facebook
วิทยฐานะ น.ธ.
วิทยฐานะ ป.ธ.
วุฒิการศึกษาทางโลก
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สาขา
จากมหาวิทยาลัย
หลักฐานการศึกษา(ถ้ามี)
กรุณาแนบไฟล์รูปภาพเท่านั้น (.jpg .png หรือ .gif )
ปริญญาโท
สาขา
จากมหาวิทยาลัย
หลักฐานการศึกษา (ถ้ามี)
กรุณาแนบไฟล์รูปภาพเท่านั้น (.jpg .png หรือ .gif )
ปริญญาเอก
สาขา
จากมหาวิทยาลัย
หลักฐานการศึกษา (ถ้ามี)
กรุณาแนบไฟล์รูปภาพเท่านั้น (.jpg .png หรือ .gif )
ที่อยู่ปัจจุบัน
วัด *
ตัวอย่างเช่น วัดมหาจุฬา เป็นตัน
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด *
อำเภอ *
ตำบล *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ *
โทรสาร
โรงเรียนที่สอน
ชื่อโรงเรียน *
เลขที่
หมู่ที่
ถนน
จังหวัด *
อำเภอ *
ตำบล *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ *
โทรสาร
เว็บไซต์
ระดับ
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา
โทรศัพท์
ชื่อครูพี่เลี้ยง
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี * ชื่อตามหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
เลขที่บัญชี * เลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยที่ท่านกรอก ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น
ให้ท่านกรอกข้อมูลตามความจริง หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบความไม่ถูกต้อง มีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การพิจารณาโดยทันที